fbpx

Regulamin

Regulamin serwisu Homsy.pl

 

Definicje

 • Administrator- Homsy.pl Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/139, 03-982 Warszawa, posiadająca numer REGON 120289795 oraz NIP 6782696302
 • Regulamin- niniejszy regulamin serwisu
 • Serwis- strona internetowa umieszczona pod adresem: Homsy.pl wraz ze wszystkimi podstronami
 • Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie
 • Projektant- wykwalifikowany projektant wnętrz, który przygotuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.
 • Pakiety Projektowe – dostępne w serwisie pakiety usług współpracy z projektantem
 • Komunikator- część Serwisu umożliwiająca bezpośrednią komunikację na linii użytkownik – projektant.
 • Formularz informacyjny – zestaw pytań i informacji dotyczących projektowanego wnętrza, na które Użytkownik ma obowiązek udzielić odpowiedzi. Informacje w nim przekazane stanowić będą podstawę projektu.
 • Dzień Roboczy- każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów, których przedmiotem są Pakiety Projektowe
 • Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zamówienia na Pakiety Projektowe można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od następnego dnia roboczego. Serwis może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii
 • Pakiety projektowe, dotyczą pojedynczych pomieszczeń o powierzchni do 35m2. Pomieszczenia niespełniające tych warunków wyceniane będą indywidualnie
 • Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://homsy.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Korzystanie z Serwisu

 • Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy jest dokonanie płatności za wybrany pakiet projektowy oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 • Po dokonaniu zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza informacyjnego. Użytkownik bierze odpowiedzialność za wszystkie dostarczone Projektantowi dane, w tym wymiary pomieszczenia. Na podstawie przesłanych danych Projektant wykona pracę zgodną z zakupionym pakietem projektowym. Za błędnie wykonane pomiary Projektant ani Serwis nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Po zakończeniu procesu wypełniania formularza Informacyjnego Projektant Homsy.pl kontaktuje się z użytkownikiem poprzez komunikator w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych i rozpoczyna pracę nad Pakietem Projektowym.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przesyłania uwag dotyczących propozycji Projektanta w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych korzystając z Komunikatora.
 • Po zakończonej pracy Użytkownik otrzymuje zakupione pliki projektowe w formie elektronicznej wewnątrz komunikatora Homsy.pl

Zakup Pakietu

 • Wszystkie płatności dokonywane w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU
 • Koszt Pakietu Projektowego jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za Pakiety Projektowe
 • W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 • Klient kupując pakiet wyraża zgodę na publikację projektu na stronie Homsy.pl

Współpraca z Projektantem

 • Współpraca Projektanta z Użytkownikiem rozpoczyna się po uiszczeniu opłaty, wypełnieniu Ankiety Stylów, Formularza Informacyjnego i przydzieleniu Projektanta zgodnego z preferencjami użytkownika przez Homsy.pl
 • Homsy.pl przydziela Projektanta do projektu w czasie maksymalnie 12 godzin od wypełnienia Formularza Informacyjnego.
 • Projektant kontaktuje się z Użytkownikiem w dniach roboczych, najpóżniej w ciągu 48h od przydzielenia do projektu.
 • Użytkownik jest zobowiązany udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez projektanta w ciągu maksymalnie 48h
 • Ilość projektów, wizualizacji i poprawek przygotowanych przez projektanta jest zgodna z Pakietem projektowym, jakiekolwiek inne elementy realizowane będą za dodatkową opłatą.
 • Jedynym środowiskiem rozmowy w ramach usługi Homsy jest Komunikator
 • W skład podstawowego zakresu projektowego wchodzi układ funkcjonalny, moodboard, lista produktów do zakupu i konsultacje. O ile ustalono w skład zakresu projektowego mogą wchodzi także fotorealistyczne wizualizacje. W żadnym wypadku Homsy.pl lub jego pracownicy nie uczestniczą i nie za odpowiedzialni za realizacje projektu zwane potocznie nadzorem .

 

Prawa autorskie i projektowe

 • Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego w Serwisie
 • Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
 • Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Użytkownik dokonując zakupu i akceptując Regulamin zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania umowy o świadczeniu usług

Reklamacja

 • Reklamacje co do Pakietów Projektowych, Towarów, lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji Homsy.pl (formularz kontaktowy lub wiadomość na adres email reklamacje@homsy.pl)
 • Jeśli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim niezgodności z umową może złożyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu drogą elektroniczną.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 • O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje przedstawiciel serwisu Homsy.pl. Reklamacje mogą być rozwiązywane w jeden z trzech sposobów:
    1. Zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
    2. Udzielenia klientowi rabatu na kolejny projekt,
    3. Umożliwienie klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
 • W przypadku przesłania przez klienta błędnych danych (np. pomiarów pomieszczenia) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności projektu ze stanem faktycznym

Call Now Button